• Naše služby a aktivity
 • Aktuality
 • O nás
 • Lidé
 • Pomozte nám pomáhat
 • Reference
 • Historie Červeného kříže
 • Sponzoři
 • Ke stažení
 • Foto / Video
 • Užitečné odkazy
 • Kontakt
 • O nás

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Most

  Jsme organizační jednotkou Národní společnosti Český červený kříž působící na území okresu Most. Ve své činnosti se řídíme sedmi Základními principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce sdružujícího více než 90 milionů členů a dobrovolníků.

  Statut

  Český červený kříž je dle § 3 zákona č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, právnickou osobou (zapsaným spolkem).

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Most je organizační jednotkou ČČK s právní subjektivitou (pobočný spolek).

  Právní subjektivita OS ČČK Most vznikla registrací ze dne 1. 1. 1994 pod č. reg. 48 u Výkonné rady ČČK se sídlem Praha 6, Rozdělovská 2467/63 (§ 32 Stanov ČČK). IČ 00426121.

  Statutárním zástupcem OS ČČK je předseda OS ČČK, jakožto předseda Oblastní výkonné rady ČČK (§ 64 Stanov ČČK). V rozsahu uděleném Oblastní výkonnou radou ČČK může jménem OS ČČK jednat i ředitel Úřadu OS ČČK.

  Informace o ostatních spolcích naleznete zde Adresář oblastních spolků v republice

  SOUBORY KE STAŽENÍ:

  Poslání

  Posláním ČČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

  Základní principy

  hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou pravidla závazná pro celé hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Poprvé byly formulovány v roce 1875 Gustavem Moynierem, jejich současná podoba pochází z roku 1965 (XX. mezinárodní konference Červeného kříže). Jejich dodržování je nutnou podmínkou pro uznání národní společnosti (či jeho odejmutí) ze strany Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě. Tyto principy tvoří propojený systém, nelze je chápat izolovaně.

  LIDSKOST (Humanita)
  Hnutí vzniklo z potřeby přinášet pomoc raněným na bitevním poli bez jakékoliv diskriminace. Snaží se, v mezinárodním i národním měřítku, předcházet utrpení lidí a zmírňovat ho, a to za všech okolností. Chce chránit život a zdraví lidí a zajistit respektování lidské osobnosti. Napomáhá vzájemnému pochopení, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.
   
  NEUTRALITA
  Aby si uchovalo důvěru všech, hnutí se nepodílí na nepřátelských akcích a v žádném případě ani na sporech politického, rasového, náboženského nebo ideologického rázu.
   
  NESTRANNOST
  Hnutí nedělá žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti. Věnuje se výlučně pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utrpení, a napomáhá podle naléhavosti lidem nacházejícím se v tísni.
   
  NEZÁVISLOST
  Hnutí je nezávislé. Národní společnosti pomáhají státním orgánům při zabezpečování humanitární činnosti a podléhají zákonům platným v příslušné zemi. Přesto si všechny složky musí uchovat nezávislost, aby mohly za všech okolností jednat podle zásad hnutí.
   
  DOBROVOLNOST
  Hnutí poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně, stejně jako jeho pracovníci.
   
                 
  JEDNOTA
  V jedné zemi může být pouze jedna společnost Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce. Musí být přístupná pro všechny občany. Musí vyvíjet svou humanitární činnost na celém území.
   
  CELOSVĚTOVOST (Světovost, Univerzalita)
  Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, v jehož rámci mají všechny společnosti stejná práva a povinnosti, je univerzální.